งานวิชาการ

ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรฉบับปรุงปี 2561  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

คำอธิบายรายวิชา ม.ต้น

คำอธิบายรายวิชา ม.ปลาย

อภิธานศัพท์

การเขียนCourse Outline แบบฟอร์มเขียนแผนรายชั่วโมง

แนวทางการเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan

แผนบูรณาการ ม.4    1. ฟอร์มโครงสร้างหน่วยบูรณาการ _ปรับใหม่

                                  2. ฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ (1)ปรับใหม่

สวนพฤกษาศาสตร์    แบบบันทึกฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ล่าสุด)

                                  แผนผัง ใบงาน (ล่าสุด)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เฉลยใบงานที่ 14-18 เฉลยใบงาน ใบงานที่ 14-18

เฉลยการปกครองส่วนท้องถิ่น    Presentation1

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม. 4 (สาระเพิ่ม) คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม. 4 (สาระเพิ่ม)  โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง

คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม. 4-6 คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมืองส 31101  (พื้นฐาน)

โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม. 4-6 โครงสร้างรายวิชาหน้าที่พลเมือง ส31101

ใบงานรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม. 4-6  ใบงานที่ 1-13

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำอธิบายรายวิชาพระพุทธศาสนา ม. 4-6  s-31102

คำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่ม พระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน s30202

คำอธิบายรายวิชา  การปกครองท้องถิ่น  s30201

ใบงานวัฒนธรรมเอเชีย

ใบงานงานแก้ 0  ประวัติศาสตร

ใบงานประวัติม. 2ใบงานประวัติม.2

แนวข้อสอบ ประวัติม. 3 แนวข้อสอบประวัติม. 3 ตอน 2

คาบที่_23_พัฒนาการของทวีปยุโรป

คาบที่_24_พัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนื

หัวข้องานเดี่ยว

ตารางสอนครู ปีการศึกษา2558

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2

ตารางสอนครู 2-58

ลูกเสือ การสอนลูกเสือ

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองม.1-6

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

20. คณะผู้จัดทำ  19. แนวปฏิบัติ  18. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)  17. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้  16. การใช้เทคนิค กระบวนการ วิธีสอน  15. การจัดเนื้อหา  14. การเรียนการสอน  13. คำอธิบายของคำหลัก (ต่อ)  12. คำอธิบายของคำหลัก  11. ภาคผนวก  10. บรรณานุกรม  9. การวัดและประเมินผล  8. การจัดการเรียนรู้  7. กรอบคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  6. ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  5. จุดเน้น ขอบข่าย ผลการเรียนรู้ชั้นปี-ช่วงชั้น  4. เป้าหมายสำคัญ  3. กรอบความคิด  2. ความนำ  1. ปกใน คำนำ สารบัญ  คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง

คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ม. 2

คำอธิบายรายวิชาพระพุทธศาสนา ม.2

คำอธิบายรายวิชาเศรษฐศษสตร์ ม. 2

คำอธิบายรายวิชาหน้าที่ ม. 2

คำอธิบายรายวิชาภูมิศาสตร์ ม. 2

โครงสร้างรายวิชา ประวัติศาสตร์ ม. 2

โครงสร้างรายวิชา พระพุทธศาสนา ม. 2

โครงสร้างรายวิชา เศรษฐศาสตร์ ม. 2

โครงสร้างรายวิชา หน้าที่พลเมือง  ม.2

วิชาสังคมวิทยา.

ใบความรู้สังคมวิทยา

ใบงานสังคมวิทยา

ใบงานโครงงาน

หลักสูตรอาเซียน

หลักสูตรอาเซียนศึกษา

แผนการสอนอาเซียน ม.1

แผนการสอนอาเซียน ม.2

หลักสูตรอาเซียน ม. 3

กระทรวงศึกษาธิการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

อาเซียนศึกษา

คำอธิบายรายวิชาอาเซียน ม.1-3

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ของนายกรัฐมนตรี

รวมสื่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

หนังสั้นจากนักเรียน

หลักสูตรแกนกลาง

มาตรฐานและตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาฯ ม. 1 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาฯ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายรายวิชาประวัติศาสตร์ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาฯ ม.2

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาฯ ม. 4

คลังบทเรียน

คลังข้อสอบ

สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการ

รวมแผนการสอนสังคมฯ

แนะนำโรงเรียน53.ppt

แผนที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

แผนที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

คู่มือการปฎิบัติงานครู

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้

รวมสื่อการรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ใบความรู้ที่ 3 แฟ้มสะสมงาน 

หลักสูตรลูกเสือสามัญ

หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

อบรมผู้กำกับลูกเสือ วันที่ 14 ก.ค. 2555

อบรมลูกเสือ
อบรมผู้กำกับลูกเสือ
ภาพครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ภาพครูเข้ารับการอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  14-18 พ.ค. 2555

สรุปรายการเอกสาร

สายงานการสอน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s