หน้าที่ฯ

    q000253-5images 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ม. 1-6

สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

1. ปกใน คำนำ สารบัญ  2. ความนำ  3. กรอบความคิด  4. เป้าหมายสำคัญ  5. จุดเน้น ขอบข่าย ผลการเรียนรู้ชั้นปี-ช่วงชั้น  6. ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  7. กรอบคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  8. การจัดการเรียนรู้  9. การวัดและประเมินผล  10. บรรณานุกรม  11. ภาคผนวก  12. คำอธิบายของคำหลัก  13. คำอธิบายของคำหลัก (ต่อ)  14. การเรียนการสอน  15. การจัดเนื้อหา  16. การใช้เทคนิค กระบวนการ วิธีสอน  17. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้  18. ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)  19. แนวปฏิบัติ  20. คณะผู้จัดทำ

บงานหน้าที่ ปี 57 ใบงานหน้าที่ม. 2

สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 255

สิทธิของปวงชนชาวไทย ตามกฏหมายได้บัญญัติไว้ ดังนี้

สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายโดยเท่าเทียมกัน หมายถึง การที่ประชาชนชาวไทยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฏหมาย โดยไม่คำนึงถึง เพศ วัย ศาสนา

สิทธิทางการเมือง หมายถึง ประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

– สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน หมายถึง ประชาชนมีสิทธิที่เจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคลได้ เช่น ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของตนได้ตามต้องการ ซึ่งบุคคลอื่นจะล่วงละเมิดทรัพย์สินส่วนบุคคลไม่ได้

– สิทธิในครอบครัว หมายถึง การที่ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐในเรื่องเกียรติยศ ชื่อเสียง และการดำรงชีวิตในสังคม

– สิทธิในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ หมายถึง การที่ประชาชนเมื่อได้รับความไม่เป็นธรรมหรือถูกละเมิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ประชาชนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อทางราชการได้

– สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโทษอย่างเป็นธรรม โดยได้รับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้สุจริต สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทน หากศาลพิพากษาว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

บุคคลจะใช้สิทธิตามอำเภอใจไม่ได้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและหลักการที่กฏหมายกำหนด โดยใช้โดยสุจริตและไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมและความสงบเรียบร้อย ไม่ขัดต่อกฏหมาย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น การใช้สิทธิสามารถทำได้ด้วยตนเองและแต่งตั้งมอบอำนาจ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเรียกว่ามอบฉันทะ ให้ไปทำแทนผู้มีสิทธินั้นๆ ก็ได้ แต่สำหรับสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฏรนั้น ไม่สามารถใช้แทนกันได้ หรือการใช้สิทธิแทนผู้เยาว์ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฏหมายก่อนจึงจะใช้สิทธินั้นได้

แผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง

แบบทดสอบก่อนเรียน

พลเมืองดี (ใบความรู้)

ใบงานที่ 1 ใบงาานหน้าที่พลเมือง

ใบงานที่2

Advertisements

11 comments on “หน้าที่ฯ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s