อาเซียนและวัฒนธรรม

หลักสูตรอาเซียน

หลักสูตรอาเซียนศึกษา

แผนการสอนอาเซียน ม.1

แผนการสอนอาเซียน ม.2

กระทรวงศึกษาธิการกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

อาเซียนศึกษา

คำอธิบายรายวิชาอาเซียน ม.1-3

เกี่ยวกับอาเเชียน (ASEAN)

เปิดบ้านอาเซียน (ASEAN)

เพลง ASEAN

ชุดการแสดง 10 ประเทศ

แนะนำประเทศไทย

ท่องเที่ยว

เศรษฐกิจอาเซียนของไทย

ประชุมสภานักเรียนไทย ปี 55

VCD การประชุมสภานักเรียน ปี 2555

VDO การแสดงครูสภานักเรียนภาคใต้ ปี 2555

VDO การแสดงครูสภานักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 (ตอน1)

VDO การแสดงครูสภานักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2555 (ตอน2)

VDO การแสดงครูสภานักเรียนภาคกลาง ปี 2555

VDO การแสดงครูสภานักเรียนภาคเหนือ ปี 2555

VDO สภานักเรียน ปี 2555

VDO นำเสนอประเทศมาเซีย

ครูวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) วิทยากรเรื่องทักษะการเป็นผู้นำ
นายศร ปิ่นอัษรสรสกุล วิทยากรบทบาทเยาวชนไทยเพื่อพัฒนาประชาธิไตย
ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง วิทยากรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม
นายมีชัย วีระไวยชยะ      วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง
ร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล สภานร.กับบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบปชต.
สมาชิกกลุ่มประเทศพม่า
สมาชิกประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สมาชิกประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศต่างๆ
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศมาเลเซีย
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศลาว
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศต่างๆ ในอาเซียน
สมาชิกสภานักเรียนในประเทศต่างๆ ในอาเซียน
การแสดงของคุณครูภาคเหนือ
การแสดงครูภาคใต้
การแสดงครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้อำนวยการกิจกรรมนักเรียน  เป็นประธานเิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ

ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม  บรรยายเรื่อง การพัฒนการเป็นผู้นำ

นำเสนอของสมาชิกแต่ละกลุ่ม

นำเสนอของสมาชิกแต่ละกลุ่ม

สภานักเรียนปี 55  ประชุมสัมมนาคณะกรรมสภานักเรียน 22-27  ก.ค. 55

สถานปฎิบัติธรรม

เสถียรธรรมสถาน

เสถียรธรรมสถาน

รวมวัฒนธรรม

การถวายบังคม

การไหว้

การรับของส่งของผู้ใหญ่ยืนและนั่ง

ประเพณีไทย

เป็น กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยลำดับ หากประเพณีนั้นดีอยู่แล้วก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติ หากไม่ดีก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะ ประเพณีล้วนได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการดำเนินชีวิต ประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็น วิถีแห่งการดำเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด วัดวาอารามต่างๆ ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าชาวไทยให้ความสำคัญในการบำรุงพุทธศาสนาด้วยศิลปกรรมที่งด งามเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่โบราณกาล

ความหมายของประเพณี

พระยา อนุมานราชธน ได้ให้ความหมายของคำว่าประเพณีไว้ว่า ประเพณี คือ ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียว กัน และสืบต่อกันมานาน ถ้าใครในหมู่ประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี  คำว่าประเพณี ตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับบัณฑิตยสถาน ได้กำหนดความหมายประเพณีไว้ว่า ขนบธรรมเนียมแบบแผน ซึ่งสามารถแยกคำต่างๆ ออกได้เป็น ขนบ มีความหมายว่า ระเบียบแบบอย่าง ธรรมเนียมมีความหมายว่า ที่นิยมใช้กันมา และเมื่อนำมารวมกันแล้วก็มีความหมายว่า ความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ ยึดถือเป็นแบบแผน และได้ทำการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นต้นแบบที่จะให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตามกันต่อไป

โดย สรุปแล้ว ประเพณี หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่กำหนดพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบกันมา ถ้าคนใดในสังคมนั้นๆฝ่าฝืนมักถูกตำหนิจากสังคม ลักษณะประเพณีในสังคมระดับประเทศชาติ มีทั้งประสมกลมกลืนเป็นอย่างเดียวกัน และมีผิดแผกกันไปบ้างตามความนิยมเฉพาะท้องถิ่น แต่โดยมากย่อมมีจุดประสงค์ และวิธีการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีเฉพาะส่วนปลีกย่อยที่เสริมเติมแต่งหรือตัดทอนไปในแต่ละท้องถิ่น สำหรับประเพณีไทยมักมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อในคติพระพุทธศาสนาและ พราหมณ์มาแต่โบราณ

งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดดอนทองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานบุญกลางบ้าน บุญข้าวหลาม  ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเพณีทอดกฐิน

เที่ยวภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่

ภูมิปัญญา

ภูมิปัญญา ไทย ตรง กับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom หมายถึง ความรู้ความสามารถ วิธีการผลงานที่คนไทยได้ค้นคว้า รวบรวม และจัดเป็นความรู้ ถ่ายทอด ปรับปรุง จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จนเกิดผลิตผลที่ดี งดงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถนำมาแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตได้แต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชนไทย ล้วนมีการทำมาหากินที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ มีผู้นำที่มีความรู้ มีฝีมือทางช่าง สามารถคิดประดิษฐ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ ผู้นำเหล่านี้ เรียกว่า ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ทรงภูมิปัญญาไทย

ลักษณะของภูมิปัญญาไทย

1. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม

2. ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ

3. ภูมิปัญญาไทยเป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิตของคน

4. ภูมิปัญญาไทยเป็นเรื่องของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรู้ เพื่อความอยู่รอดของบุคคลชุมชน และสังคม

5. ภูมิปัญญาไทยเป็นพื้นฐานสำคัญในการมองชีวิต เป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ

6. ภูมิปัญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง

7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม

ลักษณะความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยเป็นอย่างไร

ภูมิปัญญาไทยสามารถสะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ

1. ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกันระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช และธรรมชาติ

2. ความสัมพันธ์ของคนกับคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคม หรือในชุมชน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดทั้งสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทั้งหลาย ทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึง ชีวิตชุมชน สะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ เหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตของคนไทย

คุณค่าของภูมิปัญญาไทย

ทางด้านการสร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรี เกียรติภูมิแก่คนไทย

คน ไทยในอดีตที่มีความสามารถปรากฏในประวัติศาสตร์มีมาก เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ เช่น นายขนมต้มเป็นนักมวยไทยที่มีฝีมือเก่งในการใช้อวัยวะทุกส่วน ทุกท่าของแม้ไม้มวยไทย สามารถชกมวยไทย จนชนะพม่าได้ถึงเก้าคนสิบคนในคราวเดียวกัน แม้ในปัจจุบันมวยไทยก็ยังถือว่า เป็นศิลปะชั้นเยี่ยม เป็นที่นิยมฝึก และแข่งขันในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมีค่ายมวยไทยทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 30,000 แห่ง ชาวต่างประเทศที่ได้ฝึกมวยไทยจะรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจ ในการที่จะใช้กติกาของมวยไทย เช่น การไหว้ครูมวยไทย การออกคำสั่งในการชกเป็นภาษาไทยทุกคำ เช่น คำว่า “ชก” “นับหนึ่งถึงสิบ” เป็นต้น ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาไทย นอกจากนี้ ภูมิปัญญาไทยที่โดดเด่นยังมีอีกมากมาย เช่น มรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรม โดยที่มีอักษรไทยเป็นของตนเองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน วรรณกรรมไทยถือว่าเป็น วรรณกรรมที่มีความไพเราะ ได้อรรถรสครบทุกด้าน วรรณกรรม หลายเรื่องได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศหลายภาษา ด้านอาหาร อาหารไทยเป็นอาหารที่ปรุงง่าย พืชที่ใช้ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังป้องกันโรคได้หลายโรค เพราะส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา เป็นต้น

 

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมครูแกนนำ

รุ่นที่ 2 วันที่ 9  กันยายน  2556

p1

 p9 p10p11DSCN2997สมาชิกกลุ่มที่่ 7 จ.ฉะเชิงเทรา

รายชื่อและภาพสมาชิกกลุ่มที่่ 7   ครูแกนนำ กลุ่ม 7″

ภาพปฎิบัติธรรมครูแกนนำ

สาริกาลิ้นทอง

ยาสั่ง

ปลุกของ

ลองของ

มนต์อาคมเขมร

เหล็กไหล

นารีผล

นารีผล 2

พระแกกรรม (ครูบาโต)

ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย

 ไสยศาสตร์และความเชื่อ

http://www.youtube.com/watch?v=kz-kSfkaI2I    (มนต์อาคมเขมร)

ปลุกของ             ของขึ้น                  ยาสั้ง

แอบกินแบบพิสดาร

กระเพาะปลา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s